Wat is het?


Niet het schilderen is het kenmerkende van de cursus, maar de aangeboden innerlijke weg, die achtereenvolgens werkt met de vier cycli: 'Metamorfose', 'Kracht der Natuur', 'Vier Existentiële Psychologische Kwaliteiten (verlangen, verdriet, verzet, lijdzaamheid) 'en 'Scheppingskracht'. Elke cyclus bestaat uit vier bijeenkomsten.
Het is deze aangeboden innerlijke weg, die in stilte en schoonheid, authentieke, nog ongekende aspecten van kracht en vormgeving van het zelf naar buiten brengt. Omdat de beelden die ontstaan tijdens het schilderen goed doorvoeld worden en echt zijn, kan men zichzelf niet voor de gek houden.
Er wordt een blijvend contact gelegd met deze innerlijk gevoelde kwaliteiten, die op basis van herinnering steeds kunnen worden opgeroepen tot zij bestendigd zijn.
Het schilderen is het medium waarmee door verf met bijzondere lichtintensiteit schoonheid aangereikt wordt. Ook de omgeving waarin geschilderd wordt is op schoonheid gericht. Het is door deze schoonheid dat het mogelijk wordt om de gebroken of niet gekende relatie met bepaalde delen van het zelf te ontdekken en te bevestigen Er ontstaat vertrouwen in de innerlijk bron en datgene waarmee deze bron in groter verband verbonden is.

Methode


Men hoeft geen ervaring met schilderen te hebben voor deze cursus. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met, zestien op elkaar volgende opdrachten, verdeeld over de vier cycli. Het helpt het proces om thuis na de bijeenkomst een kort verslag te maken, wat er beleefd is en hoe het schilderen gegaan is. Na het schilderen wordt er van de intensiteit bijgekomen door te bekijken wat er ontstaan is en wordt er even thee gedronken.
Elke bijeenkomst begint met het herhalen van de aangeboden innerlijke weg. Daaraan wordt de nieuwe opdracht gekoppeld, zodat de betekenis steeds groeit en het proces gestimuleerd en verdiept wordt. Aan het einde van de cursus, zijn er evaluatiebesprekingen waarin de cursist vertelt wat er naar aanleiding van de cursus in het dagelijkse leven veranderd is. De docent deelt in dit gesprek haar inzichten mee over wat ze gezien heeft.
Het gebruik van kleuren wordt opgebouwd van twee naar zeven kleuren. De nieuwe kleur die aangeboden wordt draagt bij om het doel van de cyclus te realiseren. Tevens ontstaat er het verrassende element van het ontdekken van nieuwe kleuren en het gebruik ervan ter specifieke uitdrukking in de volgende drie schilderijen. Er is dus een continue opbouw aan schildertechniek, waardoor ook steeds meer in beeld gebracht kan worden.
De eerste opdracht van metamorfose, is het creëren van een dynamisch evenwicht tussen geel en blauw, zonder dat er al tot vorm hoeft gekomen te worden.


Voor wie is het bedoeld?

Voor allen die een innerlijke vraag hebben naar een andere kwaliteit van leven. Die andere kwaliteit geeft richting, kracht en perspectief. Een kwaliteit van leven die vervullend is voor de vraag naar zingeving van het zelf, de mens, de kosmos en God; zodat daar een persoonlijk antwoord op geven kan worden.
Het blikveld kan steeds verruimd worden van ik naar jij en wij, en naar het andere. Op persoonlijkheidsnivo voelt een deel van het zelf zich ingekapseld. Dit ingekapseld voelen kan o.a. komen door te grote aanpassing, het te kritisch zijn, het teveel alleen willen doen. Soms is het alleen voor de betrokkene waarneembaar, soms is het een therapeutisch gegeven.
Het duidelijker, krachtiger met meer inhoud naar buiten komen is een innerlijke behoefte. Er is een zoeken naar oorspronkelijkheid, een zoeken naar wat wezenlijk van belang is. In dit zingevingsproces ontstaat er ruimte voor het creërende, het nieuwe, het verwonderende dat ruimte geeft voor vervulling, zodat men uit begrenzingen van vroegere conditioneringen komt

Cursus informatie:

De cursus bestaat uit 16 wekelijkse bijeenkomsten van elk twee uur en een evaluatiebijeenkomst. In deze bijeenkomsten wordt gewerkt aan een individueel gekozen ontwikkelingsthema. De cursus bestaat uit gesprek, schilderen en meditatie. Van de cursist wordt gevraagd na iedere bijeenkomst een schriftelijk verslag te maken zodat het eigen proces duidelijk en navolgbaar wordt.


Wie is de docent?

Het Zelfontdekken door schilderen is ontwikkeld door Gerda Merckx, zij is psycholoog NVO en pedagoog en heeft lange tijd gedoceerd aan de universiteiten van Gent en Utrecht. Zij heeft aan deze praktijkinstituten met veel cliënten gewerkt, waardoor zij een grote praktijkervaring heeft. Zij is gespecialiseerd in 'Beeldcommunicatie' een psychotherapeutische methode. Zij heeft een tweejarige opleiding kunstzinnige therapie gevolgd, alsook een driejarige avondopleiding Jungiaanse psychologie.
Zij is erkend supervisor diagnostiek NVO. Het hierboven beschreven proces van 'Zelfontdekken door schilderen' is door haar zelf ontwikkeld . Zij tekent en schildert zelf, werkte met keramiek en schrijft verhalen en gedichten die gebundeld zijn. Zij volgt de innerlijke weg en werkt vanuit een spirituele achtergrond.

Terug